Voorbeelden casussen

2020

Op 11 februari dient een Consulent Inkomen een aanvraag in voor een 32-jarige meneer, van niet Nederlandse afkomst. Hij heeft geen werk en geen uitkering en heeft al eerder een poging gedaan om een uitkering aan te vragen. Waarschijnlijk door de taalbarrière is dat niet gelukt. In het gesprek blijkt dat de man zijn paspoort is kwijtgeraakt en niet over de middelen beschikt om een nieuwe aan te vragen. Geen paspoort betekent geen werk, dus geen inkomen maar ook geen uitkering. Extra bijkomstigheid was dat meneer het paspoort op de ambassade van het land van herkomst moet aanvragen en voor de reis naar Den Haag ontbreekt het geld. SUN Rheden betaalt de kosten voor het nieuwe paspoort en de reiskosten.

Op 16 februari vraagt een ambulant begeleider van het RIBW een nieuwe wasmachine aan voor een 55-jarige vrouw. Zij is na een echtscheiding blijven zitten met een grote restschuld van de gezamenlijke woning. Mevrouw betaalt maandelijks een bedrag voor aflossing van de restschuld aan de bank. Daarin is zij zo plichtsbewust, dat zij elke maand in de problemen komt en onvoldoende geld overhoudt om te kunnen eten. Zij ontvangt een pakket van de Voedselbank. SUN Rheden zorgt voor een nieuwe wasmachine.

Op 2 maart komt er via een ambulant begeleider van Pluryn een aanvraag binnen voor een 43-jarige vrouw. Zij is zwanger van haar 3e kindje en net verhuisd naar de gemeente Rheden. Er is sprake van veel schulden en een krap budget. Mevrouw wil haar andere twee kinderen ook weer graag thuis laten wonen. Daarvoor heeft zij een stapelbed nodig en moet er nog laminaat op de vloer komen. SUN Rheden kent beide aanvragen toe.

Op 3 maart vraagt een jongerencoach van de gemeente Rheden leefgeldbonnen aan voor een 20-jarige man. De jongerencoach is betrokken omdat de man, de oudste zoon in een gezin van vier kinderen, ondersteuning krijgt om zijn leven op orde te krijgen en de juiste keuzes te maken voor zijn toekomst. Deze man woont samen met zijn moeder die weduwe is en zijn drie broertjes. Er zijn veel zorgen in het gezin, waaronder ook financiële. Deze zijn ontstaan omdat er gekort is op de uitkering van de cliënt. Het gezin is mede afhankelijk van het inkomen van de oudste zoon. SUN Rheden kent de aanvraag toe en om het feit dat het een gezin met (jonge) kinderen betreft zijn er meer leefgeldbonnen verstrekt dan waarom is gevraagd.

Op 10 maart dient een medewerker van de gemeente Rheden een aanvraag in voor een 51-jarige vrouw. Zij kan de energierekening niet betalen. SUN Rheden geeft geen gift voor de betaling van de vaste lasten. Aan mevrouw zijn leefgeldbonnen verstrekt waardoor zij haar energierekening alsnog kan betalen.

Op 19 maart dient de bewindvoerder een aanvraag in voor een 40-jarige man. Ten gevolge van een problematische scheiding heeft meneer een jaar lang rondgezworven, zonder uitkering of werk. Om te eten verkoopt mijnheer beetje bij beetje zijn inboedel. Nu hij een huisje krijgt, vraagt de bewindvoerder om financiële hulp bij het inrichten van de woning. Deze hulp is eens te meer nodig omdat de drie kinderen van meneer deels bij hem zullen wonen. SUN Rheden geeft een gelimiteerd bedrag voor aanschaf van goederen bij 2Switch, bedden voor meneer en zijn kinderen en een laminaatvloer in de woonkamer en op de slaapkamers.

Op 25 maart wordt er voor een 54-jarige man door een ambulant medewerker van RIBW een aanvraag ingediend. Deze is bedoeld om een internetaansluiting te bekostigen. Voorheen ging de cliënt altijd naar de bibliotheek om gebruik te maken van internet, maar door de corona uitbraak is dat niet langer mogelijk. Omdat meneer in een ernstig isolement dreigt te geraken heeft SUN Rheden de aansluitkosten en drie maanden abonnementskosten voor haar rekening genomen. Na drie maanden ontstaat er ruimte in het budget van mijnheer waardoor hij zelf de kosten kan dragen.

Op 7 april komt er een aanvraag van een persoonlijk begeleider van BORIZ binnen voor een 30-jarige man. Zij vraagt geld voor een boksbal. De man ervaart veel stress van de beperkingen die opgelegd zijn ten gevolge van de coronacrisis. Hij is gewend een paar keer per week te gaan sporten en kan daar veel energie in kwijt en zijn gevoelens op af reageren. Dat is nu onmogelijk. Alle sportscholen zijn gesloten. SUN Rheden doneert een boksbal.

Op 16 april wordt een aanvraag ingediend voor een 54-jarige vrouw. De ambulant begeleider vraagt aan en schetst een zeer problematische situatie. Mevrouw heeft met name veel zaken in huis nodig heeft en het is nodig om het hele huis een opknapbeurt te geven. Gelet op de complexiteit van de situatie (cultuurverschil en gedragsproblematiek) is samenwerking met de Dullertsstichting gezocht en gevonden. Aan mevrouw is een bedrag toegekend voor lampen, verf en een bed. Zodra het weer is toegestaan wordt tijdens een huisbezoek door de Dullertsstichting, de situatie nader en opnieuw in beeld gebracht om de aanvraag te kunnen her-beoordelen.

Op 1 mei dient een budgetbeheerder van de gemeente Rheden een aanvraag in voor een 29-jarige vrouw. Zij moet gebruik maken van een laptop om haar facturen aan te leveren aan de budgetbeheerder en het overzicht van de door de budgetbeheer gedane betalingen te kunnen ontvangen. Mevrouw is hoogzwanger en kan tijdelijk niet werken. Daarom vraagt de budgetbeheerder ook geld om de nog noodzakelijk spullen voor de baby te kunnen kopen. De partner van mevrouw is ten gevolge van de coronacrises zijn 0-urencontract verloren. Er is sprake van schulden en ernstig inkomensterugval. SUN Rheden zorgt voor een laptop en babyspullen.

Op 24 juni dient een bewindvoerder Van Faith Budgetbeheer en bewindvoering een aanvraag in voor een 23-jarige vrouw. Zij ontvangt een uitkering en heeft geen reserves. Deze zijn opgegaan aan een noodzakelijke verhuizing i.v.m. burenoverlast. Mevrouw wil graag een opleiding gaan volgen en heeft daarvoor met positief resultaat een test afgelegd. Het studiegeld komt van de DUO, maar de opleiding vraagt om uniformkleding en daarvoor ontbreekt het geld. Het volgen van de opleiding vergroot de kansen op de arbeidsmarkt voor mevrouw aanzienlijk, daarom kent SUN Rheden de gevraagde kleding toe.

Op 1 juli komt er vanuit de formulierenbrigade van de gemeente Rheden een aanvraag voor een 56-jarige vrouw. Zij kampt al jaren met ernstige gezondheidsproblemen en heeft weinig financiële armslag omdat ziek zijn helaas geld kost. Haar zorgverzekering dekt niet de kosten voor oedeemtherapie en dat is wat mevrouw nu nodig heeft. SUN Rheden kent een bedrag toe zodat met de therapie begonnen kan worden.

Op 9 juli en op 20 juli dient de jongerencoach van de gemeente aanvragen in voor een 18-jarige man. Hij verkeert in een heel moeilijke situatie. Hij heeft maar een beperkt netwerk en is niet erg sociaal vaardig. Zijn inkomen is studiefinanciering en ten gevolge van corona heeft hij geen bijbaan meer. Zijn ouders betalen de huur van zijn kamer. Op het moment van de aanvraag is de situatie nijpend. Meneer heeft geen geld en geen eten meer. SUN Rheden kent leefgeldbonnen toe om de tijd tot de volgende betaling van DUO te overbruggen. Dan volgt op 20 juli de 2e aanvraag voor deze mijnheer. Zijn ID-bewijs is verlopen en hij kan deze niet zelf bekostigen. SUN Rheden besluit om de aanvraag toe te kennen in de verwachting dat daarmee ook de kans op het afronden van de opleiding toeneemt.

Op 27 juli dient een persoonlijk begeleider van BORIZ een aanvraag in voor een 19-jarige man. Deze lijdt aan hevige tandpijn. Hij heeft geen inkomen en heeft schulden bij de zorgverzekeraar. Een vorig bezoek aan de tandarts heeft hij nog niet betaald en daarom wil deze hem niet helpen. SUN Rheden heeft een overeenkomst met de Academische Kliniek Mondzorg Arnhem, maar deze is tijdens de zomermaanden gesloten. SUN Rheden betaalt geen schulden, maar heeft zich wel garant gesteld voor de nieuwe factuur. De tandarts is daardoor bereid de noodzakelijke behandeling te verrichten en treft een regeling voor de oude schuld.

Op 3 augustus dient een casusregisseur van de gemeente Rheden een aanvraag in voor een 54-jarige vrouw. Haar financiële situatie is slecht; er is sprake van schulden. Haar kind is opgenomen in een instelling en het ontbreekt mevrouw aan de middelen om haar kind te bezoeken. Er is bijzondere bijstand aangevraagd voor de reiskosten, maar (nog) niet toegekend. De casusregisseur vraagt een bedrag zodat mevrouw haar kind kan gaan bezoeken. Een vrijwilliger van Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp is bereid mevrouw te rijden tegen vergoeding van de brandstofkosten. SUN Rheden onderschrijft het belang van een moeder-kind-contact. De aanvraag is toegekend.

Op 3 augustus meldt zich een (voor SUN Rheden) onbekende hulpverlener met een vraag voor een 47-jarige man. Deze gaat binnenkort na een scheiding een eigen woning betrekken en dan zullen de kinderen ook deels bij hem gaan wonen. De vraag is gericht op laminaat. Er is ook een bewindvoerder bij betrokken, met hem wordt contact gelegd. Het bestuur kent laminaat toe, waarbij het feit dat er (deels) kinderen in het huis wonen doorslaggevend is.

Op 23 augustus doet een casusregisseur van de gemeente Rheden een aanvraag voor een laptop van een 45-jarige vrouw. Zij heeft een studie opgepakt om weer uitzicht te krijgen op een baan. Stichting Leergeld heeft deze aanvraag overgenomen.

Op 10 september komt er een aanvraag binnen van een bewindvoerder voor een 31-jarige vrouw. Zij is moeder van een kindje en studeert. In verband met het ontbreken van de financiële middelen, slaapt zij al langere tijd op een oude matras op de grond. SUN Rheden zorgt voor een nieuwe matras en een ledikant van 2Switch. Daarnaast blijkt haar laptop, die de vrouw voor haar studie dringend nodig heeft, niet meer bruikbaar. SUN Rheden kent ook deze toe. 

Op 22 september richt een hulpverlener van het RIBW zich tot SUN Rheden met het verzoek om voor een 24-jarige vrouw de legeskosten te betalen voor een permanente verblijfsvergunning. De aanvraag is met spoed afgehandeld omdat het 5 voor 12 bleek. De penningmeester heeft nog dezelfde avond het bedrag overgemaakt. 

Op 23 september vraagt Humanitas voor een 54-jarige vrouw een koelkast aan. Mevrouw is sinds kort in beeld bij deze organisatie en er is sprake van veel onduidelijkheid over haar toeslagen en schulden. Haar koelkast is stuk gegaan. Ondanks dat de financiële situatie nog onduidelijk is, is wel een koelkast verstrekt. 

Op 30 september vraagt een medewerker van het RIBW een bijdrage voor een medische behandeling van een 49-jarige vrouw. SUN Rheden staat voor hulp bij urgente noden. Deze behandeling is al meer dan een jaar geleden aangekondigd; om die reden wijst SUN Rheden deze aanvraag af.

Op 6 oktober vraagt een medewerker van het RIBW leefgeldbonnen aan voor een 39-jarige man. Door psychische nood heeft hij geen uitkering aangevraagd en daardoor geen geld. Met behulp van leefgeldbonnen die SUN verstrekt, kan mijnheer de periode tot het uitbetalen van zijn - inmiddels aangevraagde - uitkering overbruggen. 

Op 9 oktober vraagt een medewerker van het RIBW voor een 55- jarige vrouw een reparatie van haar elektrische fiets. Zij heeft deze nodig voor haar dagelijks vervoer en om artsenbezoek af te leggen. SUN Rheden betaalt de reparatie van haar fiets.

Op 18 oktober doet een hulpverlener een aanvraag voor een vrouw die slachtoffer is geworden van een bende die op listige wijze haar bankpas misbruikt. Hoewel SUN Rheden met deze aanvraag (vermist geld) niets kan, heeft zij vooral gekeken naar wat er voor de betrokkene nodig is. Daardoor is het aanbod gedaan om de defecte geiser, waardoor mevrouw alleen koud kan douchen, te laten repareren. 

Op 6 november vraagt een medewerker van SIZA een tegemoetkoming voor een 51-jarige vrouw. Haar zitbank is totaal versleten en er is geen geld voor vervanging. SUN Rheden maakt het haar mogelijk om een andere bank bij 2 Switch uit te zoeken.

Op 12 november vraagt een bewindvoerder voor een 24-jarige zwangere vrouw een babypakket aan. Er zijn echter veel instanties zijn die gratis – goede - babyspullen ter beschikking stellen; de bewindvoerder is daarnaartoe verwezen.

Op 4 december doet een medewerker van het RIBW een aanvraag voor een 53-jarige vrouw. Deze mevrouw moet een behandeling voor haar psychische problemen ondergaan. Hiervoor is een opname in een kliniek nodig en daar geldt een verplichte eigen bijdrage voor. De hulpverlener doet daarvoor een beroep op SUN Rheden. Het bestuur kent de aanvraag toe omdat de verwachting is dat de behandeling een bijdrage levert aan een betere toekomst voor mevrouw.

Op 16 december vraagt een medewerker van Rijnstad om een financiële bijdrage voor een 85-jarige man. Deze is in de financiële problemen gekomen omdat de hoge huur van zijn woning door diverse verdrietige omstandigheden niet meer kan betalen. Hij vraagt vergoeding van het verkrijgen van een urgentieverklaring bij Vivare, want het ontbreekt hem aan financiële middelen. SUN Rheden kent deze aanvraag toe. 

Op 16 december vraagt een medewerker van SIZA leefgeldbonnen aan voor een 55-jarige vrouw. Door een bankbeslag is mevrouw in de financiële problemen gekomen en kan zij haar rekeningen alleen betalen als zij daarvoor haar leefgeld inzet. SUN Rheden kent de aanvraag toe.